Main page / Materiály ke studiu / Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání

Garant předmětu:
Prof. Ing. Iva Živelová, CSc. 

Přednášející předmětu:
Ing. Jaroslava Zichová

Sylabus předmětu

Složka předmětu v dokumentovém serveru

Přednášky

Malé a střední podniky

·        Místo a funkce malých a středních podniků v ekonomice

·        Faktory ovlivňující počet MSP

·        Hlediska pro měření velikosti podniku

·        Výhody malých a středních podniků

·        Nevýhody malých a středních podniků

·        Postavení MSP v Evropské unii

Rozhodování o umístění podnikání

·        Hlediska výběru vhodné lokality

·        Způsoby získání prostor pro podnikání

·        Uzavření nájemní smlouvy

Informační zdroj:

http://www.business.center.cz/

Zpracování podnikatelského  plánu

·        Podnikatelský nápad, motivace, osobní předpoklady k podnikání

·        Význam podnikatelského plánu

·        Struktura podnikatelského plánu

·        Konkrétní kroky vedoucí ke zpracování podnikatelského plánu

·        Literatura ke zpracování uvedené problematiky

 

e-Learningová studijní opora - Podnikatelský plán

Zahájení živnostenského podnikání

·        Vymezení a charakteristika živnostenského podnikání

·        Získání oprávnění k podnikání

·        Provozování živnosti v provozovně

·        Plnění povinností vymezených živnostenským zákonem

·        Živnostenská kontrola

Informační zdroje: 
http://www.mpo.cz/
http://www.business.center.cz/
http://www.businessinfo.cz/

Povinnosti podnikatelů k orgánům státní správy

·        Plnění povinností vůči finančním úřadům: legislativní úprava dané oblasti

Informační zdroj:
http://www.mfcr.cz/

·        Plnění povinností vůči okresní správě sociálního zabezpečení legislativní úprava dané oblasti

Informační zdroje:
http://www.cssz.cz/
http://www.business.center.cz/

·        Plnění povinnosti vůči  zdravotní pojišťovně legislativní úprava dané oblasti

Informační zdroj:
http://www.business.center.cz/

Zaměstnávání pracovníků a plnění povinností zaměstnavatele

·        Výběr zaměstnanců a uzavření pracovně právního vztahu legislativní úprava

Informační zdroj:
http://www.business.center.cz/

·        Povinnosti zaměstnavatele vůči správě sociálního zabezpečení legislativní úprava

Informační zdroje:
http://www.business.center.cz/
http://www.cssz.cz/

·        Povinnosti zaměstnavatele vůči zdravotním pojišťovnám

Informační zdroje: 

http://www.business.center.cz/
http://www.mzcr.cz/

 

                      ·        Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce

·        Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Financováni podnikatelské činnosti

·        Zdroje financování

·        Využívání alternativních zdrojů pro financování činnosti MSP

·        Postup při získání bankovního úvěru
•    Náležitosti úvěrové žádosti
•    Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru
•    Zajištění úvěru
•    Úvěrová kontrola
•    Zánik úvěrové smlouvy

 

Informační zdroje:
http://www.businessinfo.cz/

 

Podpora malého a středního podnikání

·        Právní úprava poskytování a vymezení MSP pro účely veřejné podpory

·        Programy podpory MSP financované z prostředků státního rozpočtu

·        Programy podpory financované ze zdrojů EU

·        Nefinanční formy podpory malého a středního podnikání

Informační zdroje:

http://www.businessinfo.cz/

http://www.mpo.cz/

http://www.mmr.cz/

Význam a činnost podnikatelských institucí

·        Struktura podnikatelských institucí

·        Hospodářská komora ČR
•    Struktura HK
•    Působnost HK
•    Orgány HK

Informační zdroj:
http://www.komora.cz/

Úvod do studia

Historie podnikání

Vývoj malého podnikání v ČR