Úvodní stránka

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Ústavu regionální a podnikové ekonomiky

Na těchto stránkách naleznete informace o pracovnících ústavu, o předmětech vyučovaných tímto ústavem, aktuality, studijní výsledky a další informace.

Ústav regionální a podnikové ekonomiky je jedním z šesti ústavů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Vedoucím ústavu je

prof. Dr. Ing. Libor Grega


Z historie ústavu

Vzdělávací a vědeckovýzkumná práce v oborech ekonomika zemědělských podniků a zemědělská ekonomika se na zdejší univerzitě rozvíjela od jejího založení v roce 1919. Samostatná Katedra zemědělské ekonomiky byla ustavena v roce 1934. Prvním jejím vedoucím se stal Prof. Dr. Ing. František Lom, Dr.Sc. Pedagogická činnost katedry zahrnovala v tomto období především výuku zemědělské ekonomiky, organizace a správy zemědělského podniku, účetnictví a zemědělské statistiky. Ve vědeckovýzkumné činnosti katedra úzce spolupracovala se Zemědělským ústavem účetnicko-spravovědným, na jehož brněnském pracovišti prof. Lom též působil.

Násilné uzavření českých vysokých škol německými fašisty 17.11.1939 znamenalo i přerušení práce katedry. Po obnovení činnosti školy v květnu roku 1945 vedl katedru nadále prof.Lom až do roku 1955, kdy odešel na VŠCHT v Praze. Řízení katedry pak převzal Prof. Dr. Ing. Alois Grolig, DrSc.

Po vzniku Provozně ekonomické fakulty v roce 1959 a souběžně s jejím rozvojem, byly v létech 1959 -- 1974 postupně z Katedry zemědělské ekonomiky vyčleňovány a jako samostatné katedry konstituovány složky zaměřené na statistiku a právo, účetnictví, organizaci a řízení podniků a podnikovou ekonomiku. Katedra zemědělské ekonomiky pak zůstala zaměřena na národohospodářskou problematiku zemědělsko-potravinářského sektoru, zahraničního obchodu zemědělsko potravinářskými komoditami a světového zemědělství. Do roku 1980 byla dále vedena prof. Groligem,v létech1980-1990 pak Doc.JUDr.Ing. Oldřichem Tvrdoněm,CSc.

Katedra ekonomiky podniků byla ustavena v roce 1974. Jejím vedoucím v létech 1974-1990 byl Prof.Ing.Karel Vinohradský,CSc.. Vzdělávací práce této katedry zahrnovala výuku ekonomiky zemědělských podniků,rozborů podnikové hospodářské činnosti a ekonomiky rostlinné a živočišné výroby. Výzkumný program byl zaměřen na příčinné souvislosti variability ekonomické úrovně podniků zemědělského sektoru a na ekonomické přínosy technicko-technologických inovací v zemědělské výrobě.

V roce 1989/90 působily na PEF v oborech aplikované ekonomie Katedra ekonomiky zemědělství a Katedra ekonomiky podniků. V roce 1990 byly tyto katedry sloučeny v jeden ústav, od 1.9.1997 pod názvem Ústav podnikové ekonomiky. Ústav v létech 1990 -- 1997 vedl profesor Vinohradský,od 1.2.1997 je veden Prof.Ing.Liborem Gregou,Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky se významně podílel na změnách, inovacích a diverzifikaci vzdělávacího programu PEF po roce 1989. Mezi nejvýznamnější se řadí zavedení předmětu Mikroekonomie, rozvinutí výuky o předměty Manažerská ekonomika, Finanční řízení podniku a volitelné předměty zaměřené na ekonomickou problematiku malého podnikání,neziskových organizací a na poradenství pro podnikatele. Nově koncipován je dále program výuky skupiny předmětů zabývajících se zemědělskou ekonomikou, politikou a podnikáním v agrobyznysu. K uvedeným změnám se co do náročnosti,významu a přínosu nesporně řadí zavedení výuky v anglickém jazyce ve všech předmětech zařazených do studijních oborů mezinárodních studií.

Po roce 2000 ústav věnuje významnou část své činnosti otázkám ekonomických souvislostí regionálního rozvoje, m.j. vazbám vývoje zemědělství a venkova, jakož i mimoprodukčním funkcím zemědělství v regionálním kontextu. Do vzdělávacího programu byly zavedeny předměty Regionální,agrární a environmentální politika EU a Environmentální ekonomika a politika. Tento směr činnosti ústavu vedl k jeho intenzivní účasti na přípravě zřízení nové fakulty MZLU Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS).

Ke dni vzniku FRRMS 1.9.2008 byl na tuto fakultu převeden Ústav podnikové ekonomiky s tím,že ponese název Ústav regionální a podnikové ekonomiky. Vedoucím ústavu je nadále Prof.Ing.Libor Grega,Ph.D. Na tomto ústavu působí všichni pracovníci dřívějšího Ústavu podnikové ekonomiky, přičemž na ÚRPE přešel i celý vzdělávací a vědeckovýzkumný program jehož jsou nositeli.